Nkiri muto, Nyogokuru yakundaga kunterura akanyicaza ku bibero bye, maze akanshira imigani. Hari umugani yakundaga kuncira witwaga “Rujonjori”. Uwo mugani wabaraga inkuru y’umukobwa wari umaze…